Betalingsvoorwaarden

1)Tenzij anders is overeengekomen dienen alle facturen binnen 14 dagen na dagtekening te zijn betaald.

2)  Reclames dient u binnen een week na dagtekening van de originele factuur schriftelijk kenbaar te maken. Bij gebreke hiervan wordt de declaratie als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt.

3)  Indien u de factuur niet betaald binnen 14 dagen zal u een herinnering toegestuurd worden met het verzoek om binnen één week te betalen.

4)  Indien u na de herinnering niet tot betaling overgaat zal u worden aangemaand met het verzoek om binnen één week te de achterstallige nota te willen betalen. De factuur zal verhoogd worden met 5,00 aan kosten.

5)  Indien u na de aanmaning niet tot betaling overgaat zal u een laatste aanmaning verstuurd worden met het verzoek om binnen één week te betalen tevens zal de vordering worden verhoogd met 10,00 euro aan kosten.

6)  Indien u na de laatste aanmaning niet tot betalen overgaat zal de vordering uit handen worden gegeven aan derden om tot het nemen van incassomaatregelen over te gaan.

7)  Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met begrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 50,-- euro (alles exclusief omzetbelasting).

8)  Alle openstaande vorderingen zullen worden overhandigd aan onze incassodienst.